Vota per correu

GUIA PER A EXERCIR EL VOT PER CORREU

Si no pots acudir a la cita amb les urnes del pròxim 24 de maig per problemes de mobilitat al col·legi electoral que et correspon per registre, deuràs:

1. Sol·licitar la documentació de petició de vot a distància en l’oficina de Correus més propera. Hauràs d’emplenar i lliurar estos papers exhibint el teu DNI o Passaport perquè el funcionari corresponent puga comprovar la teua identitat i signatura. Es pot sol·licitar entre el 31 de març i el 14 de maig.

Els impresos de sol·licitud de vot per correu es troben a la disposició dels electors en les oficines postals de tot Espanya.

2. Entre el 4 de maig i el 17 de maig, la Delegació Provincial de l’Oficina del Cens Electoral, et remetrà, per correu certificat, la documentació necessària perquè pugues emetre el teu vot. El lliurament es realitzarà sempre personalment a l’interessat i en el domicili assenyalat en la sol·licitud. Després de dos intents fallits de lliurament en el domicili, Correus deixarà avís d’arribada per a la seua recollida en l’oficina postal corresponent.

3. Una vegada rebuda la documentació, i sempre abans del 20 de maig hauràs de presentar, en qualsevol oficina de Correus d’Espanya, el sobre (model oficial) dirigit a la taula electoral, contenint el certificat d’inscripció en el cens electoral i el de votació en el qual s’inclourà la papereta. L’enviament serà cursat com a correu certificat i urgent, amb caràcter gratuït.

S’haurà d’exhibir l’original del D.N.I., Permís (carnet) de conduir o Passaport, amb la finalitat de que l’empleat postal puga comprovar la seua identitat i signatura.

En cas de malaltia o incapacitat:

S’haurà d’acreditar la mateixa mitjançant certificació mèdica oficial, la qual haurà de ser inclosa al costat de l’imprès de sol·licitud del vot per correu.

Esta sol·licitud pot ser efectuada en nom de l’elector per persona autoritzada notarialment o consularment. Cada elector només pot estar representat per una persona autoritzada i cada persona autoritzada només pot representar a un elector.

L’empleat de Correus que formalitze l’admissió arreplegarà tota la documentació presentada pel representant (poder notarial o consular i certificat mèdic oficial), per a la seua remissió a l’Oficina del Cens Electoral en unió de la sol·licitud.

TERMINIS DEL VOT PER CORREU
Sol·licitud de vot per correu: Del 31 de març al 14 de maigEnviament a l’elector de la documentació per al vot per correu per part de l’Oficina del Cens Electoral: Del 4 al 17 de maig Remissió pels electors del vot per correu: Del 4 al 20 de maig