Vota des de l’estranger

ERES UN CULLERENC PEL MÓN I VOLS VOTAR EN LES ELECCIONS MUNICIPALS I AUTONÒMIQUES DEL PRÒXIM 24 DE MAIG?

ACÍ TENS LES INSTRUCCIONS PER A SOL·LICITAR EL VOT DE LES PERSONES QUE RESIDIXEN TEMPORALMENT EN L’ESTRANGER (ERTA).

Els electors que es troben temporalment en l’estranger entre la convocatòria d’un procés i la seua celebració i desitgen votar hauran de sol·licitar-ho prèviament.

1.- SOL·LICITUD

L’imprés de sol·licitud es troba en els Consolats i Ambaixades o bé a través de la pàgina Web del Ministeri de l’Interior: http://locales2015.mir.es/web/locales2015/voto-erta2
La sol·licitud emplenada haurà de lliurar-se personalment en el Consolat o Ambaixada.
Per a poder formular la sol·licitud, l’elector haurà d’estar inscrit en el Registre de Matrícula Consular com no resident. Tots dos tràmits (sol·licitud i inscripció) poden realitzar-se en el mateix acte.

El termini per a presentar la sol·licitud finalitza el dia 25 d’abril de 2015.

2.- DOCUMENTACIÓ PER A VOTAR

L’Oficina del Cens Electoral li enviarà a l’elector la documentació per a votar.
Els enviaments hauran d’estar realitzats en tot cas abans del 4 de maig. A este termini haurà de sumar-se el temps que tarde a arribar la documentació al domicili en l’estranger.

En què consistix esta documentació electoral que remet l’Oficina del Cens Electoral?

• Una fulla informativa.
• El certificat d’inscripció en el cens.
• Una papereta de votació en blanc en el cas de les eleccions Locals (i paperetes de totes les candidatures en la resta de processos).
• Còpia de la pàgina o pàgines del “Butlletí Oficial” de la província en el qual figuren les candidatures proclamades en el Municipi (en el cas d’eleccions Locals).
• El sobre o sobres de votació.
• Un sobre en el qual ha de figurar l’adreça de la Taula electoral que li corresponga.
• Un imprés oficial destinat a possibilitar el reintegrament de les despeses de franqueig, si escau.

INSTRUCCIONS PER A SOL·LICITAR EL VOT EN LES ELECCIONS AUTONÒMIQUES DE LES PERSONES QUE RESIDEIXEN PERMANENTMENT EN L’ESTRANGER (ERTA). ESTA VEGADA ES POT FER PER VIA TELEMÀTICA!

1.- SOL·LICITUD

Per a formular la sol·licitud s’ha de fer el següent:

• Emplenar l’imprés de sol·licitud que li remetrà l’Oficina del Cens Electoral, o que es podrà obtindre de la Web del Ministeri d’Afers exteriors i de Cooperació o bé en este enllaç: http://locales2015.mir.es/web/locales2015/voto-cera1

• Acompanyar l’imprés de sol·licitud d’un dels següents documents:

• Fotocòpia del DNI.
• Fotocòpia del Passaport expedit per les autoritats espanyoles.
• Certificació de nacionalitat (d’expedició gratuïta pel Consolat o Ambaixada en què estiga inscrit).
• Certificació d’inscripció en el Registre de Matrícula Consular (d’expedició gratuïta pel Consolat o Ambaixada en què estiga inscrit).

Remetre-ho tot al més prompte possible, i en tot cas no més tard del dia 25 d’abril, a la Delegació Provincial de l’Oficina del Cens Electoral de la província en el cens de la qual estiga inscrit a Espanya.

NOVETAT: L’enviament de la sol·licitud també es podrà realitzar de forma telemàtica, accedint al procediment “Sol·licitud de vot CERA” publicat en la Seu Electrònica de l’INE, i acreditant la seua identitat mitjançant un certificat electrònic reconegut, associat al seu DNI. Els qui no disposen de certificat electrònic, podran realitzar l’enviament de la sol·licitud per esta mateixa via, accedint al procediment amb la Clau de Tramitació Telemàtica (CTT) que figura preimpresa en la comunicació i adjuntant còpia d’un dels documents anteriorment esmentats, podent obtenir un justificant del registre electrònic de la presentació de la sol·licitud.

2.- DOCUMENTACIÓ PER A VOTAR

No abans que es proclamen les candidatures, i finalitzat el termini de recursos, l’Oficina del Cens Electoral enviarà a l’elector la documentació per a votar.

Els enviaments hauran d’estar realitzats en tot cas abans del 12 de maig, si bé a este termini haurà de sumar-se el temps que tarde a arribar la documentació al domicili en l’estranger.

La documentació electoral que remet l’Oficina del Cens Electoral és la següent:

• Una fulla informativa.
• Paperetes i sobre de votació.
• Dos certificats d’inscripció en el cens de residents absents.
• Sobre dirigit a la Junta Electoral Provincial.
• Sobre dirigit al Consolat o Ambaixada.
• Imprés per a la devolució de les despeses de l’enviament del vot per
correu.

3.- COM VOTAR
L’elector introduirà la papereta corresponent a la candidatura triada dins del sobre de votació.
A continuació, en el sobre dirigit a la Junta Electoral Provincial, introduirà el següent:

• Sobre de votació amb la papereta.
• Un dels certificats d’inscripció en el cens.
• Fotocòpia del passaport o del DNI expedits per les autoritats espanyoles, o certificació de nacionalitat o d’inscripció en el Registre de Matrícula Consular expedida pel Consolat d’Espanya
en el país de residència.

A partir d’ací, l’elector pot optar per fer el següent amb este sobre i el seu contingut:

• Dipositar-ho personalment en les urnes disposades per a açò en
la seua Ambaixada o Consolat. Ho podrà fer entre el 20 i 22 de maig, tots dos inclusivament. Haurà de lliurar al funcionari consular el segon certificat d’inscripció en el cens.

• Remetre-ho per correu certificat. Podrà fer-ho fins al dia 19 de maig. En este cas, haurà d’introduir en el sobre dirigit al Consolat o Ambaixada el següent:

• Sobre dirigit a la Junta Electoral Provincial amb el contingut ja indicat.
• El segon certificat d’inscripció en el cens.
• Si així ho desitja, l’imprés emplenat per a la devolució de les despeses de l’enviament.

Serà indispensable per a la validesa d’estos vots que conste clarament en el sobre un mata-segells o una altra inscripció oficial d’una Oficina de Correus de l’Estat corresponent o, si escau, de l’Oficina Consular de Carrera o Secció Consular de la Missió Diplomàtica corresponent, que certifique el compliment dels terminis previstos.

Finalitzat el termini per al dipòsit del vot en urna, tots els vots (rebuts per correu o dipositats en urna) hauran de ser remesos a l’Oficina que a estos efectes es constituïsca en el Ministeri d’Afers exteriors
i de Cooperació, que procedirà al seu enviament urgent a les Juntes Electorals encarregades de l’escrutini.